Kế hoạch đề cương

Xem tất cả

Kế hoạch thực hiện đề cương HK2/2014-2015

 
STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương")
17/12 31/12/2014
Kế hoạch
này áp dụng
chung cho
tất cả các
chuyên ngành
(ngoại trừ
chuyên ngành
QTKD theo dõi
thông báo
trên trang
web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương Luận văn" 19/01/2015
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL chuyên ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 21→30/01/2015
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý CN & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 02/02 → 29/05/2015
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 01/06 → 12/06/2015
6 Khoa gửi kết quả đánh giá đề cương LV về  Phòng  Đào  tạo  SĐH 30/06/2015
7 Thời gian thực hiện luận văn đợt 2 năm 2015 (dự kiến)
GD: 06/07 → 13/12/2015
NC: 06/07/2015 → 10/07/2015
 
Lưu ý:

+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luân văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥36 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥500, TOEFL≥430, IELTS≥5.0 còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện số TC tích lũy của CTĐT, HV được Nhà trường bảo lưu tên đề tài trong thời gian 01 HK.

+ HV phải hoàn tất việc đóng học phí LVThS theo kế hoạch đóng học phí được thông báo trên trang cổng thông tin PGS.

 Kế hoạch đề cương

Xem tất cả

Kế hoạch thực hiện đề cương HK2/2014-2015

 
STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương")
17/12 31/12/2014
Kế hoạch
này áp dụng
chung cho
tất cả các
chuyên ngành
(ngoại trừ
chuyên ngành
QTKD theo dõi
thông báo
trên trang
web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương Luận văn" 19/01/2015
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL chuyên ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 21→30/01/2015
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý CN & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 02/02 → 29/05/2015
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 01/06 → 12/06/2015
6 Khoa gửi kết quả đánh giá đề cương LV về  Phòng  Đào  tạo  SĐH 30/06/2015
7 Thời gian thực hiện luận văn đợt 2 năm 2015 (dự kiến)
GD: 06/07 → 13/12/2015
NC: 06/07/2015 → 10/07/2015
 
Lưu ý:

+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luân văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥36 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥500, TOEFL≥430, IELTS≥5.0 còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện số TC tích lũy của CTĐT, HV được Nhà trường bảo lưu tên đề tài trong thời gian 01 HK.

+ HV phải hoàn tất việc đóng học phí LVThS theo kế hoạch đóng học phí được thông báo trên trang cổng thông tin PGS.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012