Sổ tay học vụ

Xem tất cả

Sổ tay học vụ năm 2008

                                               LỜI NÓI ĐẦU
 
Sổ tay học vụ cao học - nghiên cứu sinh được phát hành vào đầu mỗi năm học,
nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường
Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) -  Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG
TP.HCM) để học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) hoạch định, tổ chức
công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.
Sổ tay năm học  2008 – 2009 bao gồm các nội dung chính:

    A.  Quy định quản lý học vụ
    B.  Quy trình quản lý học vụ cao học
    C.  Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng
    D.  Danh mục chương trình đào tạo SĐH
    E.  Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ
    F.  Đội ngũ giảng viên  
    G.  Thư viện – CSDL trực tuyến – Tạp chí khoa học
    H.  Phòng thí nghiệm  
    I.  Kế hoạch học tập năm học 2008 - 2009

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, HV và NCS cần  
tìm hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn
trong Sổ tay này hoặc trên mạng theo địa chỉ của Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường
ĐHBK: http://www.pgs.hcmut.edu.vn  
 
Ý kiến đóng góp và thắc mắc về đào tạo SĐH xin gửi bằng E-mail theo địa chỉ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ với thư ký học vụ Cao học (Cô Nguyễn Thị Ngọc
Dung), điện thoại: 08-8647256 (ext: 5262) hoặc chuyên viên học vụ Nghiên cứu sinh
(Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 08-8647256 (ext: 5263)./.

 Sổ tay học vụ

Xem tất cả

Sổ tay học vụ năm 2008

                                               LỜI NÓI ĐẦU
 
Sổ tay học vụ cao học - nghiên cứu sinh được phát hành vào đầu mỗi năm học,
nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường
Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) -  Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG
TP.HCM) để học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) hoạch định, tổ chức
công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.
Sổ tay năm học  2008 – 2009 bao gồm các nội dung chính:

    A.  Quy định quản lý học vụ
    B.  Quy trình quản lý học vụ cao học
    C.  Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng
    D.  Danh mục chương trình đào tạo SĐH
    E.  Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ
    F.  Đội ngũ giảng viên  
    G.  Thư viện – CSDL trực tuyến – Tạp chí khoa học
    H.  Phòng thí nghiệm  
    I.  Kế hoạch học tập năm học 2008 - 2009

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, HV và NCS cần  
tìm hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn
trong Sổ tay này hoặc trên mạng theo địa chỉ của Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường
ĐHBK: http://www.pgs.hcmut.edu.vn  
 
Ý kiến đóng góp và thắc mắc về đào tạo SĐH xin gửi bằng E-mail theo địa chỉ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ với thư ký học vụ Cao học (Cô Nguyễn Thị Ngọc
Dung), điện thoại: 08-8647256 (ext: 5262) hoặc chuyên viên học vụ Nghiên cứu sinh
(Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 08-8647256 (ext: 5263)./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012