Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 08/01/2018

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành Kỹ thuật công nghiệp năm 2018 (Khóa 3 - 2017)

Thời gian khai giảng: ngày 14/01/2018.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.