Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/07/2019          

Kế hoạch đăng ký học bồi dưỡng sau đại học

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về kế hoạch đăng ký học bồi dưỡng sau đại học như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=dth

- Thời hạn đăng ký học bồi dưỡng SĐH trực tuyến: từ ngày 15/07 -  31/07/2019

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH: từ ngày 17/07 -  31/07/2019

- Thông báo kết quả xét hồ sơ: 02/08/2019

- Đăng ký môn học trực tuyến: từ ngày 03/08 - 07/08/2019

- Xem kết quả đăng ký môn học từ ngày 15/08/2019

- Bắt đầu học: 19/08/2019 (tuần 1)

1. Mục đích của Bồi dưỡng SĐH
Bồi dưỡng SĐH là phương thức đào tạo không chính quy nhằm cung cấp những kiến thức mới, bổ sung, cập nhật và hiện đại hóa các kiến thức đã học, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết đang đặt ra trong công việc và nghề nghiệp của những người đã có bằng đại học hoặc SĐH được khuyến khích tổ chức đều đặn tại các cơ sở đào tạo SĐH.

2. Chương trình Bồi dưỡng SĐH
Chương trình Bồi dưỡng SĐH được xây dựng theo yêu cầu thực tiễn của khoa học – công nghệ, kinh tế - xã hội. Nội dung chương trình đào tạo thường xuyên đổi mới, bổ sung nhằm đạt mục đích đã đề ra. Hàng năm, các cơ sở đào tạo SĐH có kế hoạch xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng và thông báo rộng rãi về các chương trình bồi dưỡng SĐH của cơ sở mình.

3. Nhiệm vụ và quyền lợi khi tham dự Bồi dưỡng SĐH
Người tham dự bồi dưỡng SĐH phải tự túc kinh phí học tập toàn phần hoặc một phần tuỳ theo khả năng hỗ trợ kinh phí của đơn vị chủ quản, địa phương hoặc cơ quan cử đi học.
Kết thúc chương trình bồi dưỡng, người tham dự được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học. Giấy chứng nhận hoàn thành môn học có giá trị trong việc đánh giá sự tiến bộ về nghiệp vụ và chuyên môn của người học trong công tác và nghề nghiệp.

Người học bồi dưỡng SĐH có thể tích luỹ và chuyển điểm môn học bồi dưỡng Sau đại học sang chương trình đào tạo cao học tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ và có thời hạn không quá 3 năm. (Môn học phải tương đương nội dung và cùng số tín chỉ).  1. Mục đích của Bồi dưỡng SĐH

Bồi dưỡng SĐH là phương thức đào tạo không chính quy nhằm cung cấp những kiến thức mới, bổ sung, cập nhật và hiện đại hóa các kiến thức đã học, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết đang đặt ra trong công việc và nghề nghiệp của những người đã có bằng đại học hoặc SĐH được khuyến khích tổ chức đều đặn tại các cơ sở đào tạo SĐH.

 

  1. Chương trình Bồi dưỡng SĐH

Chương trình Bồi dưỡng SĐH được xây dựng theo yêu cầu thực tiễn của khoa học – công nghệ, kinh tế - xã hội. Nội dung chương trình đào tạo thường xuyên đổi mới, bổ sung nhằm đạt mục đích đã đề ra. Hàng năm, các cơ sở đào tạo SĐH có kế hoạch xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng và thông báo rộng rãi về các chương trình bồi dưỡng SĐH của cơ sở mình.

 

  1. Nhiệm vụ và quyền lợi khi tham dự Bồi dưỡng SĐH

Người tham dự bồi dưỡng SĐH phải tự túc kinh phí học tập toàn phần hoặc một phần tuỳ theo khả năng hỗ trợ kinh phí của đơn vị chủ quản, địa phương hoặc cơ quan cử đi học.

Kết thúc chương trình bồi dưỡng, người tham dự được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học. Giấy chứng nhận hoàn thành môn học có giá trị trong việc đánh giá sự tiến bộ về nghiệp vụ và chuyên môn của người học trong công tác và nghề nghiệp.

 

Người học bồi dưỡng SĐH có thể tích luỹ và chuyển điểm môn học bồi dưỡng Sau đại sang chương trình đào tạo cao học tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ và có thời hạn không quá 3 năm. (Môn học phải tương đương nội dung và cùng số tín chỉ).

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/07/2019          

Kế hoạch đăng ký học bồi dưỡng sau đại học

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về kế hoạch đăng ký học bồi dưỡng sau đại học như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=dth

- Thời hạn đăng ký học bồi dưỡng SĐH trực tuyến: từ ngày 15/07 -  31/07/2019

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH: từ ngày 17/07 -  31/07/2019

- Thông báo kết quả xét hồ sơ: 02/08/2019

- Đăng ký môn học trực tuyến: từ ngày 03/08 - 07/08/2019

- Xem kết quả đăng ký môn học từ ngày 15/08/2019

- Bắt đầu học: 19/08/2019 (tuần 1)

1. Mục đích của Bồi dưỡng SĐH
Bồi dưỡng SĐH là phương thức đào tạo không chính quy nhằm cung cấp những kiến thức mới, bổ sung, cập nhật và hiện đại hóa các kiến thức đã học, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết đang đặt ra trong công việc và nghề nghiệp của những người đã có bằng đại học hoặc SĐH được khuyến khích tổ chức đều đặn tại các cơ sở đào tạo SĐH.

2. Chương trình Bồi dưỡng SĐH
Chương trình Bồi dưỡng SĐH được xây dựng theo yêu cầu thực tiễn của khoa học – công nghệ, kinh tế - xã hội. Nội dung chương trình đào tạo thường xuyên đổi mới, bổ sung nhằm đạt mục đích đã đề ra. Hàng năm, các cơ sở đào tạo SĐH có kế hoạch xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng và thông báo rộng rãi về các chương trình bồi dưỡng SĐH của cơ sở mình.

3. Nhiệm vụ và quyền lợi khi tham dự Bồi dưỡng SĐH
Người tham dự bồi dưỡng SĐH phải tự túc kinh phí học tập toàn phần hoặc một phần tuỳ theo khả năng hỗ trợ kinh phí của đơn vị chủ quản, địa phương hoặc cơ quan cử đi học.
Kết thúc chương trình bồi dưỡng, người tham dự được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học. Giấy chứng nhận hoàn thành môn học có giá trị trong việc đánh giá sự tiến bộ về nghiệp vụ và chuyên môn của người học trong công tác và nghề nghiệp.

Người học bồi dưỡng SĐH có thể tích luỹ và chuyển điểm môn học bồi dưỡng Sau đại học sang chương trình đào tạo cao học tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ và có thời hạn không quá 3 năm. (Môn học phải tương đương nội dung và cùng số tín chỉ).  1. Mục đích của Bồi dưỡng SĐH

Bồi dưỡng SĐH là phương thức đào tạo không chính quy nhằm cung cấp những kiến thức mới, bổ sung, cập nhật và hiện đại hóa các kiến thức đã học, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết đang đặt ra trong công việc và nghề nghiệp của những người đã có bằng đại học hoặc SĐH được khuyến khích tổ chức đều đặn tại các cơ sở đào tạo SĐH.

 

  1. Chương trình Bồi dưỡng SĐH

Chương trình Bồi dưỡng SĐH được xây dựng theo yêu cầu thực tiễn của khoa học – công nghệ, kinh tế - xã hội. Nội dung chương trình đào tạo thường xuyên đổi mới, bổ sung nhằm đạt mục đích đã đề ra. Hàng năm, các cơ sở đào tạo SĐH có kế hoạch xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng và thông báo rộng rãi về các chương trình bồi dưỡng SĐH của cơ sở mình.

 

  1. Nhiệm vụ và quyền lợi khi tham dự Bồi dưỡng SĐH

Người tham dự bồi dưỡng SĐH phải tự túc kinh phí học tập toàn phần hoặc một phần tuỳ theo khả năng hỗ trợ kinh phí của đơn vị chủ quản, địa phương hoặc cơ quan cử đi học.

Kết thúc chương trình bồi dưỡng, người tham dự được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học. Giấy chứng nhận hoàn thành môn học có giá trị trong việc đánh giá sự tiến bộ về nghiệp vụ và chuyên môn của người học trong công tác và nghề nghiệp.

 

Người học bồi dưỡng SĐH có thể tích luỹ và chuyển điểm môn học bồi dưỡng Sau đại sang chương trình đào tạo cao học tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ và có thời hạn không quá 3 năm. (Môn học phải tương đương nội dung và cùng số tín chỉ).

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012