Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/12/2019          

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 16/12/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 16/12/2019

Lý do: Họp phòng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/12/2019          

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 16/12/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 16/12/2019

Lý do: Họp phòng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012