Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 02/03/2018          

Gia hạn thời gian đăng ký đề cương online từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018


Phòng đào tạo SĐH đề nghị các học viên có nguyện vọng đăng ký bổ sung đề cương, vui lòng đăng ký bổ sung từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018 ( Lưu ý: kế hoạch chi tiết như đã thông báo). Kết quả xét điều kiện được thực hiện đề cương từ ngày 12/03/2018.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 02/03/2018          

Gia hạn thời gian đăng ký đề cương online từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018


Phòng đào tạo SĐH đề nghị các học viên có nguyện vọng đăng ký bổ sung đề cương, vui lòng đăng ký bổ sung từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018 ( Lưu ý: kế hoạch chi tiết như đã thông báo). Kết quả xét điều kiện được thực hiện đề cương từ ngày 12/03/2018.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012