Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/10/2018          


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GẶP MẶT HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS ĐẦU KHÓA CỦA CÁC KHOA
 

TT

Khoa

Ngày

Giờ

Địa điểm


1.


Kỹ thuật Hóa học

 

06/10/2018
                 

15h00

Phòng 211B1

2.

Khoa học ứng dụng

05/10/2018

18h00

208B4

3.

Kỹ thuật Giao thông

06/10/2018

14h00

Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật giao thông (207 C5)

4.

Môi trường & Tài nguyên

08/10/2018

16h00

Phòng chuyên đề khoa Môi trường & Tài nguyên (tòa nhà B9)

5.


Kỹ thuật Xây dựng


13/10/2018


09h00


Phòng chuyên đề khoa Xây dựng (tòa nhà B6)

6.


Khoa học & KT máy tính

10/10/2018

17h30


Giảng đường B2A (tòa nhà B2)

7.


Điện – Điện tử

13/10/2018

8h00

305B1

8.

Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí


Thông báo sau

 

9.

Công nghệ vật liệu

10.

Cơ khí

11.

Quản lý công nghiệp


TT

Khoa

Ngày

Giờ

Địa điểm


1.


Kỹ thuật Hóa học

 

06/10/2018
                 

15h00

Phòng 211B1

2.

Khoa học ứng dụng

05/10/2018

18h00

208B4

3.

Kỹ thuật Giao thông

06/10/2018

14h00

Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật giao thông (207 C5)

4.

Môi trường & Tài nguyên

08/10/2018

16h00

Phòng chuyên đề khoa Môi trường & Tài nguyên (B9)

5.

Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

Thông báo sau

6.

Công nghệ vật liệu

7.

Cơ khí

8.

Khoa học & KT máy tính

9.

Điện – Điện tử

10.

Quản lý công nghiệp

11.

Kỹ thuật Xây dựng

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/10/2018          


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GẶP MẶT HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS ĐẦU KHÓA CỦA CÁC KHOA
 

TT

Khoa

Ngày

Giờ

Địa điểm


1.


Kỹ thuật Hóa học

 

06/10/2018
                 

15h00

Phòng 211B1

2.

Khoa học ứng dụng

05/10/2018

18h00

208B4

3.

Kỹ thuật Giao thông

06/10/2018

14h00

Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật giao thông (207 C5)

4.

Môi trường & Tài nguyên

08/10/2018

16h00

Phòng chuyên đề khoa Môi trường & Tài nguyên (tòa nhà B9)

5.


Kỹ thuật Xây dựng


13/10/2018


09h00


Phòng chuyên đề khoa Xây dựng (tòa nhà B6)

6.


Khoa học & KT máy tính

10/10/2018

17h30


Giảng đường B2A (tòa nhà B2)

7.


Điện – Điện tử

13/10/2018

8h00

305B1

8.

Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí


Thông báo sau

 

9.

Công nghệ vật liệu

10.

Cơ khí

11.

Quản lý công nghiệp


TT

Khoa

Ngày

Giờ

Địa điểm


1.


Kỹ thuật Hóa học

 

06/10/2018
                 

15h00

Phòng 211B1

2.

Khoa học ứng dụng

05/10/2018

18h00

208B4

3.

Kỹ thuật Giao thông

06/10/2018

14h00

Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật giao thông (207 C5)

4.

Môi trường & Tài nguyên

08/10/2018

16h00

Phòng chuyên đề khoa Môi trường & Tài nguyên (B9)

5.

Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

Thông báo sau

6.

Công nghệ vật liệu

7.

Cơ khí

8.

Khoa học & KT máy tính

9.

Điện – Điện tử

10.

Quản lý công nghiệp

11.

Kỹ thuật Xây dựng

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012