Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/01/2021

Thông báo danh sách học viên Tạm dừng học HK2/2020-2021 do chưa hoàn thành học phí

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về danh sách học viên sẽ tạm dừng học HK2/2020 - 2021 vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trong HK1/2020 - 2021.

  •  Các học viên có tên trong danh sách sẽ bị hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2020 - 2021 (nếu có) và phải hoàn tất học phí trước ngày 30/01/2021 để được ra quyết định tiếp tục học tập trở lại và khôi phục thời khóa biểu các môn học đã đăng ký trong HK2/2020 - 2021.

  •   Quyết định tạm dừng học và danh sách chi tiết các học viên tạm dừng HK2/2020 - 2021 ở file đính kèm bên dưới.    

Trân trọng thông báo ./.