Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/03/2013          

Thông báo v/v Báo cáo học tập, nghiên cứu của Nghiên Cứu Sinh HK1/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo v/v NCS báo cáo định kỳ HK1/2012-2013 cho Bộ môn đào tạo (thời hạn 15/03/2013)

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/03/2013          

Thông báo v/v Báo cáo học tập, nghiên cứu của Nghiên Cứu Sinh HK1/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo v/v NCS báo cáo định kỳ HK1/2012-2013 cho Bộ môn đào tạo (thời hạn 15/03/2013)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012