Nhân sự phòng Đào Tạo Sau Đại Học


Trưởng Phòng PGS.TS. Hoàng Trang
Phụ trách các mảng sau:
  • Tổ chức, nhân sự

  • Chiến lược, quy hoạch phát triển đào tạo-NCKH sau đại học
  • Tài chính
  • Văn bản, quy chế đào tạo

  Và các công tác khác theo phân công của Ban Giám Hiệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5260
 

Phó Trưởng Phòng PGS.TS. Hồ Đức Duy
Phụ trách các mảng sau:
• Đào tạo tiến sĩ, xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ
• Thẩm định, kiểm định, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ 
• Xây dựng và theo dõi các dự án, đề án đào tạo sau đại học trong nước, liên kết các địa phương 
• Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH 
• Các văn bản xác nhận liên quan đến Thầy/Cô, hồ sơ chuẩn bị chức danh cho các Thầy/Cô
• Văn bằng, chứng chỉ
• Các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng sau đại học
• Công tác ISO


 Và các công tác khác theo phân công của Phòng Đào tạo Sau đại học
 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 hinh2

Phó Trưởng Phòng TS. Trịnh Xuân Dũng
Phụ trách các mảng sau:
• Hành chính, văn phòng, thông tin trang Web

• Tin học hoá công tác đào tạo SĐH
• Hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đào tạo SĐH
• Cơ sở vật chất, thiết bị

• Tuyển sinh
• Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ, học vụ đào tạo Thạc sĩ
• Hợp tác quốc tế/ Xây dựng và theo dõi các dự án, đề án đào tạo sau đại học liên kết quốc tế ... 
• Các hoạt động đoàn thể


 Và các công tác khác theo phân công của Phòng Đào tạo Sau đại học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 002807-Trinh Xuan Dung - DDT - Thiet ke Anten


Các tổ chuyên môn:

Tổ thư ký văn phòng CV. Phan Thị Phương Thảo (Tổ trưởng)
CV. Đỗ Thị Kim Nhung  
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5144
Phụ trách các công việc:
- Tiếp nhận tất cả văn thư, yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...
- Rà soát tất cả các văn bản phát hành từ Phòng Đào tạo SĐH trước khi trình lãnh đạo phòng ký ban hành.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ dữ liệu CV. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
CV. Nguyễn Văn Kiên
CV. Lê Thị Phương Dung
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5143
Phụ trách các công việc:
- Lập kế hoạch giảng dạy.
- Tính toán khối lượng giảng dạy.
- Quản lý dữ liệu của toàn bộ HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo).
- Cập nhật thông tin, phát triển Cổng thông tin ĐT SĐH.
- Quản lý toàn bộ dữ liệu giáo vụ, học vụ SĐH.
- Tin học hoá.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo tiến sĩ và tuyển sinh CV. Hà Thị Phương Trang (Tổ trưởng)
CV. Phan Thị Phương Thảo 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả NCS.
- Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ.
- Công tác tổ chức hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.
- Công tác tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo thạc sĩ CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương (Tổ trưởng)
CV. Đinh Thị Thúy Hằng
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo trừ bậc Tiến sĩ).
- Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường và tại địa phương.
- Công tác xét tốt nghiệp, quản lý văn bằng.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ phục vụ HV và NCS CV. Đỗ Thị Kim Nhung (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn Thị Vân Hạ
CV. Nguyễn An Phú
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ĐT: 5263
Phụ trách các công việc:
- Giao tiếp và tiếp nhận tất cả các yêu cầu giải quyết học vụ của HV và NCS.
- Công tác tư vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


Phân công và thời hạn xử lý một số công tác thường xuyên của chuyên viên:

TT Nội dung công việc Chuyên viên phụ trách Thời hạn trả lời 
kết quả xử lý 
(ngày làm việc)
1. Đăng ký dạy bù, phòng học dạy bù, xin cấp phòng bảo vệ LVThS, chuyên đề tiến sĩ, LATS cấp Khoa ... CV. Đỗ Thị Kim Nhung
ĐT: 5263
01 ngày
2. Đề nghị giao đề tài luận văn Thạc sĩ; thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
04 ngày
3. Nhận hồ sơ đánh giá luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận và trả lời kết quả. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
Trong ngày
4. Đề nghị thành lập Hội đồng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
03 ngày
5. Đề nghị thành lập Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Khoa. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
05 ngày
6. Nhận hồ sơ đánh giá chuyên đề Tiến sĩ, Luận án tiến sĩ và trả lời kết quả. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
Trong ngày
7. Giải đáp về kế hoạch giảng dạy. CV. Nguyễn Thị Tường Vi
ĐT: 5143
01 ngày

8 Giải đáp về thù lao giảng dạy của giảng viên, Kinh phí thực hành thí nghiệm, Quản lý phí ... CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
ĐT: 5262
01 ngày

Nhân sự phòng Đào Tạo Sau Đại Học


Trưởng Phòng PGS.TS. Hoàng Trang
Phụ trách các mảng sau:
  • Tổ chức, nhân sự

  • Chiến lược, quy hoạch phát triển đào tạo-NCKH sau đại học
  • Tài chính
  • Văn bản, quy chế đào tạo

  Và các công tác khác theo phân công của Ban Giám Hiệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5260
 

Phó Trưởng Phòng PGS.TS. Hồ Đức Duy
Phụ trách các mảng sau:
• Đào tạo tiến sĩ, xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ
• Thẩm định, kiểm định, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ 
• Xây dựng và theo dõi các dự án, đề án đào tạo sau đại học trong nước, liên kết các địa phương 
• Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH 
• Các văn bản xác nhận liên quan đến Thầy/Cô, hồ sơ chuẩn bị chức danh cho các Thầy/Cô
• Văn bằng, chứng chỉ
• Các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng sau đại học
• Công tác ISO


 Và các công tác khác theo phân công của Phòng Đào tạo Sau đại học
 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 hinh2

Phó Trưởng Phòng TS. Trịnh Xuân Dũng
Phụ trách các mảng sau:
• Hành chính, văn phòng, thông tin trang Web

• Tin học hoá công tác đào tạo SĐH
• Hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đào tạo SĐH
• Cơ sở vật chất, thiết bị

• Tuyển sinh
• Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ, học vụ đào tạo Thạc sĩ
• Hợp tác quốc tế/ Xây dựng và theo dõi các dự án, đề án đào tạo sau đại học liên kết quốc tế ... 
• Các hoạt động đoàn thể


 Và các công tác khác theo phân công của Phòng Đào tạo Sau đại học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 002807-Trinh Xuan Dung - DDT - Thiet ke Anten


Các tổ chuyên môn:

Tổ thư ký văn phòng CV. Phan Thị Phương Thảo (Tổ trưởng)
CV. Đỗ Thị Kim Nhung  
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5144
Phụ trách các công việc:
- Tiếp nhận tất cả văn thư, yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...
- Rà soát tất cả các văn bản phát hành từ Phòng Đào tạo SĐH trước khi trình lãnh đạo phòng ký ban hành.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ dữ liệu CV. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
CV. Nguyễn Văn Kiên
CV. Lê Thị Phương Dung
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5143
Phụ trách các công việc:
- Lập kế hoạch giảng dạy.
- Tính toán khối lượng giảng dạy.
- Quản lý dữ liệu của toàn bộ HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo).
- Cập nhật thông tin, phát triển Cổng thông tin ĐT SĐH.
- Quản lý toàn bộ dữ liệu giáo vụ, học vụ SĐH.
- Tin học hoá.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo tiến sĩ và tuyển sinh CV. Hà Thị Phương Trang (Tổ trưởng)
CV. Phan Thị Phương Thảo 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả NCS.
- Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ.
- Công tác tổ chức hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.
- Công tác tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo thạc sĩ CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương (Tổ trưởng)
CV. Đinh Thị Thúy Hằng
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo trừ bậc Tiến sĩ).
- Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường và tại địa phương.
- Công tác xét tốt nghiệp, quản lý văn bằng.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ phục vụ HV và NCS CV. Đỗ Thị Kim Nhung (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn Thị Vân Hạ
CV. Nguyễn An Phú
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ĐT: 5263
Phụ trách các công việc:
- Giao tiếp và tiếp nhận tất cả các yêu cầu giải quyết học vụ của HV và NCS.
- Công tác tư vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


Phân công và thời hạn xử lý một số công tác thường xuyên của chuyên viên:

TT Nội dung công việc Chuyên viên phụ trách Thời hạn trả lời 
kết quả xử lý 
(ngày làm việc)
1. Đăng ký dạy bù, phòng học dạy bù, xin cấp phòng bảo vệ LVThS, chuyên đề tiến sĩ, LATS cấp Khoa ... CV. Đỗ Thị Kim Nhung
ĐT: 5263
01 ngày
2. Đề nghị giao đề tài luận văn Thạc sĩ; thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
04 ngày
3. Nhận hồ sơ đánh giá luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận và trả lời kết quả. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
Trong ngày
4. Đề nghị thành lập Hội đồng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
03 ngày
5. Đề nghị thành lập Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Khoa. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
05 ngày
6. Nhận hồ sơ đánh giá chuyên đề Tiến sĩ, Luận án tiến sĩ và trả lời kết quả. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
Trong ngày
7. Giải đáp về kế hoạch giảng dạy. CV. Nguyễn Thị Tường Vi
ĐT: 5143
01 ngày

8 Giải đáp về thù lao giảng dạy của giảng viên, Kinh phí thực hành thí nghiệm, Quản lý phí ... CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
ĐT: 5262
01 ngày

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012