Nhân sự phòng Đào Tạo Sau Đại Học


Trưởng Phòng PGS.TS. Hoàng Trang
Phụ trách các mảng sau:
  
• Tổ chức, nhân sự
  • Quy hoạch phát triển đào tạo SĐH
  • Tài chính
  • Đào tạo Thạc sĩ, đào tạo Tiến sĩ
  • Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Văn bản, quy chế đào tạo
  • Tin học hoá công tác đào tạo SĐH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5260
 

Phó Trưởng Phòng TS. Nguyễn Võ Trọng
Phụ trách các mảng sau:
  
• Sách, giáo trình
  • Tuyển sinh
  • Văn bằng, chứng chỉ
  • Các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng sau đại học
  • Xây dựng và theo dõi các dự án, đề án đào tạo sau đại học (trong nước và quốc tế, đề án 911 ...) 
  • Thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ 
  • Hợp tác quốc tế 
  • Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 

Phó Trưởng Phòng ThS. Lê Hữu Thanh Tùng
Phụ trách các mảng sau:
  • Hành chính, văn phòng, thông tin trang Web, ISO
  • Hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đào tạo SĐH
  • Cơ sở vật chất, thiết bị
  • Các hoạt động đoàn thể

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 


Các tổ chuyên môn:

Tổ thư ký văn phòng CV. Phan Thị Phương Thảo (Tổ trưởng)
CV. Đỗ Thị Kim Nhung  
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5144
Phụ trách các công việc:
- Tiếp nhận tất cả văn thư, yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...
- Rà soát tất cả các văn bản phát hành từ Phòng Đào tạo SĐH trước khi trình lãnh đạo phòng ký ban hành.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ dữ liệu
CV. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
CV. Nguyễn Văn Kiên
CV. Lê Thị Phương Dung
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5143
Phụ trách các công việc:
- Lập kế hoạch giảng dạy.
- Tính toán khối lượng giảng dạy.
- Quản lý dữ liệu của toàn bộ HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo).
- Cập nhật thông tin, phát triển Cổng thông tin ĐT SĐH.
- Quản lý toàn bộ dữ liệu giáo vụ, học vụ SĐH.
- Tin học hoá.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo tiến sĩ và tuyển sinh
CV. Hà Thị Phương Trang (Tổ trưởng)
CV. Phan Thị Phương Thảo 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả NCS.
- Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ.
- Công tác tổ chức hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.
- Công tác tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo thạc sĩ
CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn An Phú
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo trừ bậc Tiến sĩ).
- Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường và tại địa phương.
- Công tác xét tốt nghiệp, quản lý văn bằng.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ phục vụ HV và NCS
CV. Nguyễn Thị Ngọc Dung (Tổ trưởng)
CV. Đỗ Thị Kim Nhung 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ĐT: 5263
Phụ trách các công việc:
- Giao tiếp và tiếp nhận tất cả các yêu cầu giải quyết học vụ của HV và NCS.
- Công tác tư vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


Phân công và thời hạn xử lý một số công tác thường xuyên của chuyên viên:

TT Nội dung công việc
Chuyên viên phụ trách Thời hạn trả lời 
kết quả xử lý 
(ngày làm việc)
1. Đăng ký dạy bù, phòng học dạy bù, xin cấp phòng bảo vệ LVThS, chuyên đề tiến sĩ, LATS cấp Khoa ... CV. Đỗ Thị Kim Nhung
ĐT: 5263
01 ngày
2. Đề nghị giao đề tài luận văn Thạc sĩ; thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
04 ngày
3. Nhận hồ sơ đánh giá luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận và trả lời kết quả. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
Trong ngày
4. Đề nghị thành lập Hội đồng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
03 ngày
5. Đề nghị thành lập Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Khoa. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
05 ngày
6. Nhận hồ sơ đánh giá chuyên đề Tiến sĩ, Luận án tiến sĩ và trả lời kết quả. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
Trong ngày
7. Giải đáp về kế hoạch giảng dạy. CV. Nguyễn Thị Tường Vi
ĐT: 5143
01 ngày

8 Giải đáp về thù lao giảng dạy của giảng viên, Kinh phí thực hành thí nghiệm, Quản lý phí ... CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
ĐT: 5262
01 ngày

Nhân sự phòng Đào Tạo Sau Đại Học


Trưởng Phòng PGS.TS. Hoàng Trang
Phụ trách các mảng sau:
  
• Tổ chức, nhân sự
  • Quy hoạch phát triển đào tạo SĐH
  • Tài chính
  • Đào tạo Thạc sĩ, đào tạo Tiến sĩ
  • Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Văn bản, quy chế đào tạo
  • Tin học hoá công tác đào tạo SĐH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5260
 

Phó Trưởng Phòng TS. Nguyễn Võ Trọng
Phụ trách các mảng sau:
  
• Sách, giáo trình
  • Tuyển sinh
  • Văn bằng, chứng chỉ
  • Các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng sau đại học
  • Xây dựng và theo dõi các dự án, đề án đào tạo sau đại học (trong nước và quốc tế, đề án 911 ...) 
  • Thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ 
  • Hợp tác quốc tế 
  • Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 

Phó Trưởng Phòng ThS. Lê Hữu Thanh Tùng
Phụ trách các mảng sau:
  • Hành chính, văn phòng, thông tin trang Web, ISO
  • Hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đào tạo SĐH
  • Cơ sở vật chất, thiết bị
  • Các hoạt động đoàn thể

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: (+84) 28 38647256 - ex: 5261
 


Các tổ chuyên môn:

Tổ thư ký văn phòng CV. Phan Thị Phương Thảo (Tổ trưởng)
CV. Đỗ Thị Kim Nhung  
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5144
Phụ trách các công việc:
- Tiếp nhận tất cả văn thư, yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...
- Rà soát tất cả các văn bản phát hành từ Phòng Đào tạo SĐH trước khi trình lãnh đạo phòng ký ban hành.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ dữ liệu
CV. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
CV. Nguyễn Văn Kiên
CV. Lê Thị Phương Dung
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5143
Phụ trách các công việc:
- Lập kế hoạch giảng dạy.
- Tính toán khối lượng giảng dạy.
- Quản lý dữ liệu của toàn bộ HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo).
- Cập nhật thông tin, phát triển Cổng thông tin ĐT SĐH.
- Quản lý toàn bộ dữ liệu giáo vụ, học vụ SĐH.
- Tin học hoá.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo tiến sĩ và tuyển sinh
CV. Hà Thị Phương Trang (Tổ trưởng)
CV. Phan Thị Phương Thảo 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả NCS.
- Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ.
- Công tác tổ chức hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.
- Công tác tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ quản lý đào tạo thạc sĩ
CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương (Tổ trưởng)
CV. Nguyễn An Phú
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - ĐT: 5262
Phụ trách các công việc:
- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả HV SĐH (tất cả các hệ và loại hình đào tạo trừ bậc Tiến sĩ).
- Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường và tại địa phương.
- Công tác xét tốt nghiệp, quản lý văn bằng.
- Các công việc đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Tổ phục vụ HV và NCS
CV. Nguyễn Thị Ngọc Dung (Tổ trưởng)
CV. Đỗ Thị Kim Nhung 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ĐT: 5263
Phụ trách các công việc:
- Giao tiếp và tiếp nhận tất cả các yêu cầu giải quyết học vụ của HV và NCS.
- Công tác tư vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


Phân công và thời hạn xử lý một số công tác thường xuyên của chuyên viên:

TT Nội dung công việc
Chuyên viên phụ trách Thời hạn trả lời 
kết quả xử lý 
(ngày làm việc)
1. Đăng ký dạy bù, phòng học dạy bù, xin cấp phòng bảo vệ LVThS, chuyên đề tiến sĩ, LATS cấp Khoa ... CV. Đỗ Thị Kim Nhung
ĐT: 5263
01 ngày
2. Đề nghị giao đề tài luận văn Thạc sĩ; thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
04 ngày
3. Nhận hồ sơ đánh giá luận văn Thạc sĩ, đánh giá khoá luận và trả lời kết quả. CV. Đặng Vũ Thị Minh Phương
ĐT: 5262
Trong ngày
4. Đề nghị thành lập Hội đồng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
03 ngày
5. Đề nghị thành lập Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Khoa. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
05 ngày
6. Nhận hồ sơ đánh giá chuyên đề Tiến sĩ, Luận án tiến sĩ và trả lời kết quả. CV. Hà Thị Phương Trang
ĐT: 5262
Trong ngày
7. Giải đáp về kế hoạch giảng dạy. CV. Nguyễn Thị Tường Vi
ĐT: 5143
01 ngày

8 Giải đáp về thù lao giảng dạy của giảng viên, Kinh phí thực hành thí nghiệm, Quản lý phí ... CV. Nguyễn Phan Hoài Vũ
ĐT: 5262
01 ngày

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012