Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/05/2020

Chuẩn trình độ ngoại ngữ khi công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015

 Phòng Đào tạo SĐH thông báo về chuẩn trình độ ngoại ngữ khi công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015 như sau:

- Ngoài những chứng chỉ theo quy định tại Điều 45 số 150/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24/01/2014, người học còn có thể sử dụng chứng chỉ VNU-EPT 201. 

- Thời hạn công nhận: còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nhập học (áp dụng chung cho tất cả các chứng chỉ theo quy định tại Điều 45 số 150/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24/01/2014).


 Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/05/2020

Chuẩn trình độ ngoại ngữ khi công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015

 Phòng Đào tạo SĐH thông báo về chuẩn trình độ ngoại ngữ khi công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015 như sau:

- Ngoài những chứng chỉ theo quy định tại Điều 45 số 150/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24/01/2014, người học còn có thể sử dụng chứng chỉ VNU-EPT 201. 

- Thời hạn công nhận: còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nhập học (áp dụng chung cho tất cả các chứng chỉ theo quy định tại Điều 45 số 150/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24/01/2014).


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012