Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/10/2018          

Học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2019

Theo Quyết định số 1180/QĐ-ĐHQG ngày 26/9/2018 của ĐHQG-HCM về việc phê duyệt Đề án học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM và công văn số 1915/ĐHQG-SĐH ngày 03/10/2018 của Ban Sau đại học, ĐHQG-HCM về kế hoạch triển khai học bổng SĐH của ĐHQG-HCM năm 2019, nay Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HV) thông tin về học bổng này như sau:

1. Mục tiêu:

Hỗ trợ kinh phí cho NCS, HV có kết quả học tập tốt, có công trình NCKH có chất lượng được thể hiện tối thiểu qua bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

Năm 2019, ĐHQG-HCM cấp 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ

Giá trị học bổng: Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất; Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

3. Tiêu chí lựa chọn:

1. Đối với học viên cao học:

HV năm thứ nhất hoặc HV năm cuối (tính theo theo thời gian nhập học):

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với lĩnh vực Kinh doanh và quản lý) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe và Môi trường và bảo vệ môi trường).

- Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với HV năm cuối).

- Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với HV năm cuối).

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

2. Đối với nghiên cứu sinh

NCS năm thứ nhất hoặc NCS năm thứ hai hoặc NCS năm thứ ba (tính theo thời gian nhập học):

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với lĩnh vực Kinh doanh và quản lý) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe; Môi trường và bảo vệ môi trường).

- Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT.

- Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với NCS năm thứ hai và năm thứ ba).

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

4. Quy định khác

- Học bổng sẽ bị hủy bỏ nếu HV, NCS vi phạm pháp luật, hoặc bị phát hiện có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển, hoặc có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và CSĐT.

- HV, NCS đã nhận học bổng khác trong niên học này thì không được phép nhận học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.

- Học bổng này không áp dụng cho cán bộ công chức viên chức, nghiên cứu viên và các hình thức ký hợp đồng làm việc tại ĐHQG-HCM và CSĐT.

5. Thông tin về hồ sơ: nộp vào tháng 9/2019 tại Phòng Đào tạo SĐH, gồm (2 bộ):

- Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

- Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Thư giới thiệu và xác nhận Ban Chủ nhiệm khoa/Bộ môn hoặc CBHD.

- Giấy xác nhận thời gian học tập, nghiên cứu của HV, NCS tại CSĐT.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH.

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/10/2018          

Học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2019

Theo Quyết định số 1180/QĐ-ĐHQG ngày 26/9/2018 của ĐHQG-HCM về việc phê duyệt Đề án học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM và công văn số 1915/ĐHQG-SĐH ngày 03/10/2018 của Ban Sau đại học, ĐHQG-HCM về kế hoạch triển khai học bổng SĐH của ĐHQG-HCM năm 2019, nay Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HV) thông tin về học bổng này như sau:

1. Mục tiêu:

Hỗ trợ kinh phí cho NCS, HV có kết quả học tập tốt, có công trình NCKH có chất lượng được thể hiện tối thiểu qua bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

Năm 2019, ĐHQG-HCM cấp 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ

Giá trị học bổng: Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất; Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

3. Tiêu chí lựa chọn:

1. Đối với học viên cao học:

HV năm thứ nhất hoặc HV năm cuối (tính theo theo thời gian nhập học):

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với lĩnh vực Kinh doanh và quản lý) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe và Môi trường và bảo vệ môi trường).

- Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với HV năm cuối).

- Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với HV năm cuối).

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

2. Đối với nghiên cứu sinh

NCS năm thứ nhất hoặc NCS năm thứ hai hoặc NCS năm thứ ba (tính theo thời gian nhập học):

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với lĩnh vực Kinh doanh và quản lý) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe; Môi trường và bảo vệ môi trường).

- Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT.

- Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với NCS năm thứ hai và năm thứ ba).

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

4. Quy định khác

- Học bổng sẽ bị hủy bỏ nếu HV, NCS vi phạm pháp luật, hoặc bị phát hiện có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển, hoặc có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và CSĐT.

- HV, NCS đã nhận học bổng khác trong niên học này thì không được phép nhận học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.

- Học bổng này không áp dụng cho cán bộ công chức viên chức, nghiên cứu viên và các hình thức ký hợp đồng làm việc tại ĐHQG-HCM và CSĐT.

5. Thông tin về hồ sơ: nộp vào tháng 9/2019 tại Phòng Đào tạo SĐH, gồm (2 bộ):

- Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

- Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Thư giới thiệu và xác nhận Ban Chủ nhiệm khoa/Bộ môn hoặc CBHD.

- Giấy xác nhận thời gian học tập, nghiên cứu của HV, NCS tại CSĐT.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH.

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012